FATLABS
MISSISSAUGA· ON· CANADA

Logo
PRESS 
Hindi Times (Aug 2009)

"...Vikas Kohli ke saath pehli Bollywood shaili ki sangeetamay saanjdari puri ki hai."

[ view full article ]
FATLABS
MISSISSAUGA· ON· CANADA

FatLabs logo